Nieuwe limitatieve technologieënlijst voor Vlaamse “Ecologiepremie Plus”

Als uw onderneming ecologie-investeringen realiseert in het Vlaams Gewest, kan u hiervoor een premie aanvragen bij het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid. Maar alleen ecologie-investeringen die voorkomen op de limitatieve technologieënlijst of LTL-lijst, komen voor subsidies in aanmerking in het kader van de Ecologiepremie Plus. Vlaams minister van Economie, Kris Peeters, actualiseert de LTL-lijst drie keer per jaar. Dit jaar is er een actualisatie voorzien in januari, mei en november.

Steun voor ecologie

In Vlaanderen bestaan er twee steunregimes voor ondernemingen die investeren in ecologie, d.w.z. milieuvriendelijke of energiezuinige technieken.
Kmo's en grote ondernemingen die willen investeren in groene spitstechnologie, in technieken die door hun unieke karakter niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst, kunnen een beroep doen op Strategische ecologiesteun.
Ondernemingen die investeren in technologieën die op de limitatieve technologieënlijst van energiebesparende technologieën staan, kunnen een beroep doen op de Ecologiepremie Plus.

Alle ondernemingen die zijn gevestigd in het Vlaamse Gewest en die een hoofdactiviteit uitvoeren die tot één van de toegelaten sectoren behoren (op basis van NACE-code opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen), komen in aanmerking voor een ecologiepremie. Voor de omvang van de ecologiesteun wordt een onderscheid gemaakt tussen kmo's en grote ondernemingen. De nace-lijst kan u vinden op www.agentschapondernemen.be/themas/ecologiepremie (Ecologiepremie plus/ rubriek “Wie komt in aanmerking”).

Limitatieve technologieënlijst of LTL-lijst

In het kader van het ecologieprogramma worden sinds februari 2011 geen calls met wedstrijdformule meer gelanceerd maar werkt men met een gesloten budgettaire enveloppe. Ecologie-investeringen komen dus in aanmerking voor een ecologiepremie als ze voorkomen op de limitatieve technologieënlijst of LTL-lijst. Op die lijst staan zo'n 150 technologieën. De technologieën zijn opgedeeld in drie categorieën: milieutechnologieën; energiebesparende technologieën; en warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare energie.

De volledige lijst kan u vinden op www.agentschapondernemen.be/themas/ecologiepremie : Ecologiepremie Plus (voor aanvragen vanaf 1 feb 2011) > rubriek “Welke investeringen komen in aanmerking voor een ecologiepremie (incl. limitatieve technologieënlijst)”.
De technologieën worden op basis van hun ecologiegetal ingedeeld in vier ecoklassen (A, B, C en D) met daaraan gekoppeld een subsidiepercentage. Een technologie van de klasse A is performanter en geniet van een hoger subsidiepercentage. Elke technologie krijgt dus:
• een code en een naam;
• een omschrijving;
• investeringscomponenten;
• een ecologische meerkost (als een percentage van de aanvaardbare investeringscomponenten);
• een ecologiegetal (dat varieert tussen 1 en 9);
• een ecoklasse (A, B, C of D)
• een steunpercentage voor kmo's en één voor grote ondernemingen.

We noteren de volgende belangrijke wijzigingen op de LTL-lijst van 16 januari 2014:
• sommige bestaande technologieën zijn aangepast;
• er werden 7 nieuwe technologieën toegevoegd op basis van nieuwe BBT-studies (Best Beschikbare Technieken) over asfaltcentrales en de grafische sector;
• er werden 3 technologieën toegevoegd op vraag van de ondernemingen zelf;
• de Euro VI- en EEV-motor werden geschrapt;
• er werd 1 technologie geschrapt met betrekking tot de grafische sector en 5 technologieën met betrekking tot afvalverwerking;
• er werd een nieuwe meerkostcategorie 'GO+' toegevoegd bij de energiebesparende technologieën. Het gaat om grote ondernemingen die onder het EU-systeem voor CO2-emissiehandel vallen en waarbij de meerkost moet worden verminderd met de opbrengsten en besparingen gedurende 5 jaar.

Belangrijke termijnen

Wie investeert in ecologie en een beroep doet op de Ecologiepremie Plus, moet zien dat zijn investering ook aan een aantal voorwaarden (termijnen) voldoet.
Uw investering moet worden afgeschreven over minstens drie jaar. U mag nog niet gestart zijn met de investeringen vóór de indieningsdatum van de ecologiepremie. Als startdatum geldt de datum van de eerste factuur. Bovendien moet u starten binnen 6 maanden na de toekenning van de premie. Tot slot moet de investering eindigen binnen 3 jaar na de toekenning (einddatum = datum van de laatste factuur).

Een aanvraag voor de ecologiepremie kan u alleen elektronisch indienen, op www.ecologiepremie.be. U moet zich registeren met een federaal token of uw elektronische identiteitskaart.
Na de toekenning van de premie moet u de uitbetaling online aanvragen. De premie wordt in drie schijven uitbetaald.

Bedrag subsidie en bonus

De ecologiepremie wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het bedrag wordt bepaald door 1. het type investering (milieu, energiebesparend, energie uit hernieuwbare energie & warmtekrachtkoppeling); 2. de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal; 3. de grootte van de onderneming; en 4. de subsidiebonus.

Die extra subsidiebonus is mogelijk voor kmo's die beschikken over een eerstelijns milieu-, energie-, eco-, of efficiëntiescan (3%) of een geldig milieucertificaat (5%).
Bij aanwezigheid van een gecertificeerd milieumanagementsysteem zoals ISO 14001, ISO 50001 en EMAS kunnen kmo's en go's genieten van een bonus van respectievelijk 10% en 5%.

Op de website www.ecologiepremie.be kan u subsidietabellen raadplegen voor de berekening van de precieze bedragen. Het totale bedrag aan toegekende subsidies aan een onderneming bedraagt maximaal 1.000.000 EUR over een periode van drie jaar te rekenen vanaf de indieningsdatum van de 1e positief besliste steunaanvraag.

Boekhouding en fiscaliteit

Ondernemingen die jaarrekeningplichtig zijn, moeten de investeringen boeken onder de rubrieken 21 tot 27 van de jaarrekening. De andere ondernemingen moeten deze uitgaven opnemen in de afschrijvingstabel. De investeringen worden afgeschreven conform de boekhoudwetgeving en minstens over een termijn van 3 jaar.
Vanaf het aanslagjaar 2007 is de ecologiepremie volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Informatie

Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Elipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 12 te 1030 Brussel
www.ecologiepremie.be, e-mail: ecologiepremie@vlaanderen.be