De financiële regels inzake betaald educatief verlof

Als u educatief verlof toekent aan één of meerdere werknemers, kan u hiervoor een forfaitaire terugbetaling aanvragen. Het verlof moet toegekend zijn volgens de wettelijke voorwaarden en u moet voor deze dagen loon hebben betaald. De dossiers met betrekking tot het schooljaar 2012-2013 moeten ten laatste op 30 juni 2014 zijn ingediend.

Een recht voor werknemers uit de privésector

In het kader van het betaald educatief verlof krijgen werknemers uit de privé-sector extra verlofuren voor opleidingen die ze in hun vrije tijd volgen of wordt verlof toegekend om effectief lessen bij te wonen die samenvallen met de werkuren. Het betaald educatief verlof is dus een recht voor werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon.
Alle voltijdse werknemers mogen betaald educatief verlof nemen voor algemene of beroepsopleidingen. Die algemene en beroepsopleidingen moeten uitdrukkelijk in de wet zijn erkend en ten minste 32 lesuren per jaar omvatten. De opleidingen mogen ook niet voorkomen op de lijst van de opleidingen die zijn uitgesloten. Het aantal uren betaald educatief verlof waarop de werknemer recht heeft is beperkt (max. 180 uren). Deeltijdse werknemers kunnen van het educatief verlof gebruik maken tijdens de uren waarop zij gewoonlijk moeten werken, maar in verhouding tot hun deeltijdse prestaties.
Er moet geen verband zijn tussen de gevolgde opleiding en de functie van uw werknemer. U kan betaald educatief verlof niet weigeren maar er moet wel een akkoord zijn over de planning van het verlof.

Nice to know. Werknemers die een opleiding ter voorbereiding op een knelpuntberoep willen volgen, kunnen rekenen op betaald educatief verlof van 180 uren. Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor er een belangrijk tekort aan arbeidskrachten bestaat. De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling werken regelmatig een lijst met knelpuntberoepen bij. Op grond van die lijsten publiceert de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) jaarlijks 2 officiële lijsten met knelpuntberoepen, een Nederlandstalige en een Franstalige lijst. Klik hier voor de Nederlandstalige lijst voor het schooljaar 2013-2014 en klik hier voor de Franstalige lijst voor het schooljaar 2013-2014. De opleiding voor het knelpuntberoep moet starten in het jaar dat de opleiding op de lijst staat. Als een opleiding de volgende jaren verdwijnt van de lijst, dan behoudt de werknemer toch het recht op 180 uren betaald educatief verlof. Het is aan u om dit na te gaan.

Aanvraag om terugbetaling door werkgever

Als u vorig schooljaar aan één of meerdere werknemers betaald educatief verlof toekende, kan u hiervoor een forfaitaire terugbetaling aanvragen. De aanvraag om terugbetaling per schooljaar voor educatief verlof toegekend in de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar moet voor alle werknemers samen worden ingediend. U of uw sociaal secretariaat dient de aanvraag om terugbetaling in.
De aanvraag bestaat hoofdzakelijk uit 2 formulieren: een enkele aangifte van de schuldvordering voor alle betrokken werknemers en de individuele steekkaart per werknemer in alfabetische volgorde. De modelformulieren kan u terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO): modelformulier aangifte van de schuldvordering en modelformulier individuele steekkaart

Bij de individuele steekkaart moet u de originele getuigschriften van regelmatige inschrijving en van nauwgezetheid voegen die de onderwijsinrichtingen en de opleidingsorganisaties aan uw werknemers uitreiken.
Het getuigschrift van regelmatige inschrijving moet uw werknemer uiterlijk op 31 oktober van het schooljaar aan u overhandigen. Bij laattijdige inschrijving (na 31 oktober) of bij inschrijving voor een opleiding die na 31 oktober start of bij verandering van werkgever tijdens het schooljaar, moet hij u dit getuigschrift bezorgen binnen de 15 dagen na de inschrijving of indiensttreding. Als uw werknemer die termijnen niet naleeft, mag u hem het recht op betaald educatief verlof weigeren.
Via het getuigschrift van nauwgezetheid bewijst uw werknemer dat hij de lessen regelmatig volgt. Hij moet dit getuigschrift op regelmatige tijdstippen, bij het begin van elk trimester, overhandigen.

Daarnaast moeten nog de volgende documenten worden bijgevoegd (naargelang het geval):

het bewijs dat er lesuren samenvallen met arbeidstijd (voor <4/5 werknemers tewerkgesteld met een vast uurrooster);

een kopie van de arbeidsovereenkomst (voor variabele deeltijdsen);

een verklaring op eer van de werknemer dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (als hij een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs).

De aanvraag stuurt u naar de FOD WASO, Directie betaald educatief verlof, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel.
Zorg dat uw dossier volledig is. Anders volgt er slechts een gedeeltelijke terugbetaling (voor die werknemers waarvoor alle rechtvaardigingsstukken werden ingediend).

Tijdstip aanvraag om terugbetaling

De aanvraag om terugbetaling voor educatief verlof kan worden ingediend na afloop van het schooljaar. U heeft hiervoor 1,5 jaar de tijd. Die termijn gaat in op 1 januari van het jaar waarin de schuldvordering ontstaat. De terugbetaling moet jaarlijks worden aangevraagd en uiterlijk vóór 30 juni van het jaar volgend op dat waarin het betreffende schooljaar eindigde. De dossiers met betrekking tot het schooljaar 2012-2013 moet u ten laatste op 30 juni 2014 indienen (of voor het schooljaar 2013-2014, vóór 30 juni 2015).

Bedrag terugbetaling loonkost voor werkgever

Voor elk betaald educatief verlof dat wordt toegekend, is de terugbetaling aan de werkgever beperkt tot een vast bedrag per uur. Dat bedrag kan verschillen in functie van de gevolgde opleiding en het beschikbare budget. De reële loonkost voor elk uur betaald educatief verlof staat los hiervan. U ontvangt dus per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfait.
Om te vermijden dat het bedrag van de terugbetaling aan de werkgevers hoger is dan de reële kost van de werknemer, wordt de terugbetaling aan de werkgevers beperkt tot maximum 22,08 euro per uur educatief verlof voor het schooljaar 2013-2014. Voor het schooljaar 2012-2013 bedraagt dit forfait maximaal 21,65 euro.

Bedrag loon voor werknemer

Uw werknemers die educatief verlof nemen, krijgen hun loon verder uitbetaald op de gebruikelijke betaaldag. Maar ook dit loon wordt begrensd tot een bepaald bedrag dat in principe jaarlijks wordt geïndexeerd.
Vanaf 1 september 2013 tot 31 augustus 2014 wordt de begrenzing van het brutoloon voor de uren educatief verlof verhoogd tot 2.760 euro. Dat komt overeen met een indexaanpassing ten opzichte van de loongrens van 2.706 euro voor het schooljaar 2012-2013.

Financiering betaald educatief verlof

Het systeem van het betaald educatief verlof wordt voor 50% gefinancierd door patronale bijdragen en voor 50% door de Staat. De werkgeversbijdrage is gelijk aan 0,04% vanaf het vierde kwartaal 2013 tot en met het derde kwartaal 2014. Vanaf het vierde kwartaal 2014 wordt die bijdrage op structurele wijze vastgesteld op 0,05%. De inhouding wordt verricht op de lonen die in aanmerking komen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.