Gevolgen zesde staatshervorming voor het betaald educatief verlof

Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten door de zesde staatshervorming bevoegd voor het stelsel van het betaald educatief verlof. De gewesten zijn bevoegd voor de regelgeving, de controle en inspectie, de erkenningen van de verloven, het bepalen van de opleidingen die in aanmerking komen, en het aantal uren en de toelagen. Als u vorig schooljaar aan één of meerdere werknemers betaald educatief verlof toekende, kan u hiervoor een forfaitaire terugbetaling aanvragen. Tijdens een overgangsperiode worden de dossiers verder door de federale administratie behandeld.

Erkende opleidingen volgen tijdens de werkuren mét behoud van loon

Werknemers in de privésector hebben recht op betaald educatief verlof: d.i. het recht om erkende opleidingen te volgen tijdens de werkuren mét behoud van loon. Ook voltijdse en bepaalde deeltijdse werknemers in kleine ondernemingen hebben dit recht. U kan het educatief verlof niet weigeren, maar u moet wel akkoord gaan met de planning ervan. Het loon wordt begrensd tot een bedrag dat - in principe - jaarlijks wordt geïndexeerd.

Na de opleiding ontvangt u een terugbetaling per gevolgd lesuur. Op die manier kan u de loonkosten gedeeltelijk recupereren. Ook de terugvordering is beperkt tot een forfaitair bedrag per gevolgd lesuur afhankelijk van het beschikbare budget en het opleidingstype. Zo wordt vermeden dat het bedrag van de terugbetaling aan de werkgevers hoger is dan de reële kost van de werknemer.

Er zijn twee soorten opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof: de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen. De opleiding moet niet noodzakelijk verband houden met het beroep. Ze moet minstens 32 uren per jaar duren. Voor 31 oktober van het academiejaar moet uw werknemer u op de hoogte brengen. Wie pas na 31 oktober is ingeschreven of wie verandert van werkgever in de loop van het academiejaar, moet zijn werkgever inlichten binnen de 15 dagen na de inschrijving of de verandering van werkgever.

In het Vlaamse gewest worden de volgende bedragen toegepast van 1 september 2014 tot 31 augustus 2015 (dit zijn dezelfde bedragen als voor schooljaar 2013-2014 dus er is geen indexaanpassing voor het algemeen loonplafond en het uurforfait doorgevoerd):
1° een tot 2.760 euro begrensd loonplafond (zie KB van 30 december 2014 dat is verschenen op 16 februari ll. en retroactief in werking is getreden op 1 september 2014);
2° een tot 22,08 euro beperkt uurforfait voor de berekening van het bedrag van de terugbetaling aan de werkgevers.

Zesde staatshervorming: betaald educatief verlof geregionaliseerd

Het systeem van het betaald educatief verlof (d.w.z. de soorten opleidingen, het aantal uren per soort opleiding, het terugbetalingsbedrag, ...) is sinds 1 juli 2014 geregionaliseerd. Voorlopig geldt een overgangsperiode waarin de federale administratie de dossiers verder behandelt (Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).
De regels met betrekking tot het individuele arbeidsrecht (bv. recht op afwezigheid op het werk, bescherming tegen ontslag...) blijven federaal.

De effectieve overdracht van het personeel en de aanvragen is voorzien op 1 april 2015. De aanvragen om terugbetaling door de werkgevers zal vanaf dan gebeuren op volgende adressen :

Vlaams Gewest
Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel. 02/553 18 00
e-mail : educatiefverlof@vlaanderen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel. 02/204 16 30
e-mail : bev@gob.irisnet.be

Waals Gewest (FOREM)
Congé éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
Tél. 071/20 61 11
e-mail : conge.education@forem.be

Procedure aanvraag terugbetaling door werkgevers

De aanvragen om terugbetaling moet u of uw sociaal secretariaat indienen bij het gewest waar uw onderneming is gevestigd. Als uw onderneming vestigingseenheden in verschillende gewesten heeft, dan moet de schuldvordering per gewest worden ingediend en volgens de taalrol van het gewest waar het personeel met educatief verlof is tewerkgesteld. Eén gezamenlijke aanvraag op naam van de maatschappelijke zetel blijft alleen mogelijk op voorwaarde dat alle vestigingseenheden van uw onderneming in hetzelfde gewest liggen.

Voor de aanvraag per schooljaar voor educatief verlof toegekend in de periode van 1/9 tot en met 31/8 moet u twee formulieren invullen: een aangifte van schuldvordering voor alle betrokken werknemers en een individuele steekkaart per werknemer met de originele getuigschriften. Verder nog bijvoegen (naargelang het geval): het bewijs dat er lesuren samenvallen met de arbeidstijd; een kopie van de arbeidsovereenkomst (voor variabele deeltijdsen); en eventueel een verklaring op eer van de werknemer dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (als hij een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding voor een eerste diploma hoger secundair onderwijs). De bestaande regelgeving blijft van kracht totdat de gewestelijke overheden ze eventueel wijzigen.

U heeft 1,5 jaar tijd na afloop van het schooljaar om de terugbetaling aan te vragen. Die termijn gaat in op 1 januari van het jaar waarin de schuldvordering ontstaat. De dossiers met betrekking tot het schooljaar 2013-2014 moeten m.a.w. ten laatste op 30 juni 2015 worden ingediend.