Algemene voorwaarden

De volgende met hoofdletter geschreven begrippen die in de Overeenkomst worden gebruikt, zullen de volgende betekenis hebben:

1. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van de Beroepsbeoefenaar, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (in papieren vorm, per e-mail of andere elektronische vorm, dan wel op de website van de Beroepsbeoefenaar);

2. Beroepsbeoefenaar: de vennootschap STUYTS ACCOUNTING & TAX BV, met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 2A en ingeschreven in de KBO onder het ondernemingsnummer BTW BE0405.272.631 (RPR Gent, afdeling Brugge) en erkend door het ITAA als gecertificeerd accountant onder het nummer 50744134, alsook haar Medewerkers; de Beroepsbeoefenaar (website: www.stuytsaccounting.be) is bereikbaar op haar vestigingen:

- Brugge: 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 2A, T +32 50 40 66 40, E info@stuytsbrugge.be

- Gent: 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 367-369, T +32 9 391 19 50, E info@stuytsgent.be

- Brussel: 1000 Brussel, Congresstraat 35, T +32 2 229 19 36, E info@stuytsbrussel.be;

3. Cliënt: de (rechts)perso(o)n(en) die met de Beroepsbeoefenaar een Overeenkomst aangaat (aangaan);

4. DAC6-regelgeving: de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6-wet); het decreet van 26 juni 2020 tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (Vlaamse DAC6-decreet); het decreet van 1 oktober 2020 houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen, met het oog op de omzetting van Richtlijn 2018/822/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (Waalse DAC6- decreet); de ordonnantie van 29 oktober 2020 tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale Procedure (DAC6-ordonnantie);

5. ITAA: het Belgisch Institute for Tax Advisors and Accountants (www.itaa.be);

6. Medewerker: elke vennoot, bestuurder, werknemer, aangestelde of zelfstandige medewerker van de Beroepsbeoefenaar;

7. Niet-recurrente Opdracht: een niet-repetitieve, eenmalige Opdracht die na de uitvoering ervan voltooid is;

8. Opdracht: de door de Beroepsbeoefenaar voor de Cliënt te verrichten werkzaamheden en diensten, hetzij recurrent, hetzij niet-recurrent, bepaald in een Opdrachtbrief (al dan niet uitgebreid en/of gewijzigd op verzoek of in samenspraak met de Cliënt via een Bijkomende Opdracht);

9. Opdrachtbrief: een document uitgaande van de Beroepsbeoefenaar waarin haar Opdracht, evenals de voorwaarden die op de Opdracht van toepassing zijn (eventueel in afwijking van de Algemene Voorwaarden), worden omschreven;

10. Overeenkomst: de Opdrachtbrief (desgevallend uitgebreid en/of gewijzigd via een Bijkomende Opdracht) samen met de Algemene Voorwaarden, en andere (mondelinge, schriftelijke, of elektronische) overeenkomsten en/of (rechts)handelingen op basis waarvan de Beroepsbeoefenaar een Opdracht uitvoert;

11. Privacywet: de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en de relevante nationale uitvoeringswetgeving;

12. Recurrente Opdracht: een Opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die herhaald, tegen bepaalde op voorhand gekende termijnen moeten worden uitgevoerd;

13. Stukken: de boeken, bescheiden en verantwoordingsstukken van de Cliënt;

14. Wet: de Europese en Belgische wet- en regelgeving, alsook deontologische en andere beroepsnormen van toepassing op het ogenblik van de uitvoering van de Opdracht;

15. Witwaspreventiewet: de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

II. Toepassingsgebied

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de Beroepsbeoefenaar en de Cliënt.

Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst krijgt de Cliënt van de Beroepsbeoefenaar een kopie van de Algemene Voorwaarden (in papieren vorm, per e-mail of andere elektronische vorm). Aangezien de Cliënt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden heeft ontvangen, wordt hij aldus geacht de Algemene Voorwaarden te kennen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden wanneer de Cliënt een beroep doet op de dienstverlening van de Beroepsbeoefenaar. De Algemene Voorwaarden zijn alsdan van toepassing op elke Opdracht, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de Opdrachtbrief.

2.2. De algemene (inkoop)voorwaarden van de Cliënt zijn niet van toepassing.

2.3. De Beroepsbeoefenaar behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen in overeenstemming met de wijzigingen in haar bedrijfsvoering, dan wel economische en/of juridische noodwendigheden. De Beroepsbeoefenaar zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden ten minste één (1) maand voor de inwerkingtreding per e-mail of andere elektronische vorm aan de Cliënt ter kennis brengen. Bij gebrek aan schriftelijk bezwaar binnen één (1) maand na kennisgeving, wordt de Cliënt geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Desgevallend heeft de Cliënt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos per aangetekend schrijven op te zeggen tegen het ogenblik waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden ingang vinden, doch uitsluitend indien de wijzigingen een wezenlijke verzwaring van de contractuele verplichtingen van de Cliënt inhouden.

III. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat: (i) de Beroepsbeoefenaar de door Cliënt ondertekende Overeenkomst (i.e. Opdrachtbrief, incl. Algemene Voorwaarden ontvangt); ofwel, indien dit vroeger zou gebeuren (ii) de Beroepsbeoefenaar aanvangt met de uitvoering van de Opdracht op uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt nadat de Cliënt de Overeenkomst heeft ontvangen.

3.2. De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de Beroepsbeoefenaar en de Cliënt met betrekking tot de Opdracht, met uitsluiting van alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, offertes, afspraken en mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de Opdracht. De Opdracht van de Beroepsbeoefenaar is beperkt tot wat in de Opdrachtbrief is vermeld, maar kan op eenvoudig verzoek van de Cliënt worden uitgebreid of anderszins aangepast. De Beroepsbeoefenaar zal de Cliënt de voorwaarden en modaliteiten van de uitbreiding of aanpassing van de Opdracht zo snel mogelijk via email bevestigen; behoudens schriftelijk bezwaar door de Cliënt binnen drie (3) werkdagen na kennisgeving, wordt de inhoud van de e-mail (incl. eventuele bijlagen) geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard en als addendum bij de Opdrachtbrief gevoegd om er integraal deel van uit te maken. Desgevallend, indien de Beroepsbeoefenaar dit aangewezen acht, zal voor de Bijkomende Opdracht een nieuwe Opdrachtbrief of afzonderlijk addendum bij de initiële Opdrachtbrief worden opgesteld.

3.3. De accountants en belastingadviseurs verbonden aan de Beroepsbeoefenaar leveren hun diensten in naam en voor rekening van de Beroepsbeoefenaar. Indien de Cliënt een beroep doet op een accountant en/of belastingadviseur werkzaam bij de Beroepsbeoefenaar, wordt de Overeenkomst geacht gesloten te zijn tussen de Cliënt en de vennootschap STUYTS ACCOUNTING & TAX BV; er ontstaat derhalve geen contractuele relatie tussen de Cliënt en een individuele accountant en/of belastingadviseur van de Beroepsbeoefenaar.

IV. Identificatie- en meldingsplicht van de Beroepsbeoefenaar

4.1. Witwaspreventie

4.1.1. Krachtens de Witwaspreventiewet is de Beroepsbeoefenaar ertoe gehouden bepaalde informatie over de Cliënt, zijn bestuurders en andere lasthebbers, uiteindelijke begunstigden, handelstransacties en zakelijke relaties op te vragen en te verifiëren. Desgevallend dient de Beroepsbeoefenaar de herkomst van de gelden of vermogensbestanddelen te bevragen.

4.1.2. De Cliënt verbindt er zich toe om de Beroepsbeoefenaar alle gevraagde informatie en documenten te verstrekken en de Beroepsbeoefenaar onverwijld (doch uiterlijk binnen twee (2) weken nadat de Cliënt ervan kennisnam) over elke wijziging te informeren. Indien dit niet binnen de gestelde termijn gebeurt, kan de Beroepsbeoefenaar in principe niet optreden of is de Beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. De Beroepsbeoefenaar mag de informatie van de Cliënt controleren door gebruik te maken van externe elektronische databases. De verkregen informatie wordt in de archieven van de Beroepsbeoefenaar bijgehouden en geactualiseerd gedurende de in de Witwaspreventiewet bepaalde periode.

4.1.3. De Beroepsbeoefenaar heeft, niettegenstaande het beroepsgeheim, in bepaalde omstandigheden een meldingsplicht aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (‘CFI’). De Beroepsbeoefenaar heeft de plicht de CFI onmiddellijk in te lichten omtrent feiten die vermoed worden verband te houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, en om alle betrokken informatie en nuttige documenten over te maken.

4.2. Meldingsplicht grensoverschrijdende constructie (DAC6-regelgeving)

4.2.1. De Beroepsbeoefenaar informeert de Cliënt dat krachtens de DAC6-regelgeving de intermediair(s) die betrokken zijn bij het bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of beheren van de implementatie van bepaalde fiscale grensoverschrijdende constructies, dan wel de relevante belastingplichtige verplicht zijn dergelijke constructies binnen een welbepaalde strikte termijn te melden aan de bevoegde fiscale administratie. Deze DAC6-meldingsplicht is, afhankelijk van de uit te voeren Opdracht, potentieel van toepassing in het kader van de dienstverlening die de Beroepsbeoefenaar als intermediair (heeft) verstrekt, en heeft retroactief betrekking op meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies opgericht sinds 25 juni 2018.

4.2.2. Om redenen van beroepsgeheim kan de Beroepsbeoefenaar evenwel verhinderd zijn om de DAC6-meldingsplicht te verrichten, en om in voorkomend geval andere betrokken intermediairs te informeren dat zij niet aan de meldingsplicht in toepassing van de DAC6-regelgeving kan voldoen.

In voorkomend geval zal de Beroepsbeoefenaar de Cliënt onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen dat zij om redenen van haar beroepsgeheim verhinderd is de DAC6-meldingsplicht te vervullen. In dergelijk geval verbindt de Cliënt zich ertoe zelf de nodige stappen te ondernemen met het oog op het vervullen van de DAC6-meldingsplicht. De Cliënt erkent dat, in het bijzonder bij gebreke aan andere intermediairs betrokken bij dezelfde grensoverschrijdende constructie of wanneer geen andere betrokken intermediair de DAC6-melding vervuld, de DAC6-meldingsplicht op de Cliënt rust. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de Opdrachtbrief, kan de Beroepsbeoefenaar alsdan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet verrichten van de DAC6-melding of de onrechtmatigheid ervan.

De Beroepsbeoefenaar zal de Cliënt evenwel op diens eerste verzoek de nodige gegevens verstrekken zodat de Cliënt zijn DAC6-meldingsplicht kan vervullen.

4.2.3. De Cliënt kan de Beroepsbeoefenaar desgewenst schriftelijk verzoeken om de DAC6-melding op basis van een bijzonder mandaat in naam en voor rekening van de Cliënt te verrichten.

Gelet op het wettelijk beroepsgeheim van de Beroepsbeoefenaar en rekening houdend met de strikte wettelijke termijn waarbinnen de DAC6-meldingsplicht moet worden verricht, is de Beroepsbeoefenaar slechts gehouden de DAC6-meldingplicht te verrichten op voorwaarde dat de Cliënt:

(i) zijn verzoek uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving bedoeld in artikel 4.2.2 (verhindering de DAC6-meldingsplicht om redenen van beroepsgeheim te verrichten) aan de Beroepsbeoefenaar heeft gericht, én

(ii) de ondertekende Opdrachtbrief houdende de voorwaarden en modaliteiten van het bijzonder mandaat tot DAC6-melding uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na ontvangst ervan aan de Beroepsbeoefenaar heeft teruggezonden. In afwijking van artikel 3.1 komt een Overeenkomst houdende Opdracht van bijzonder mandaat tot DAC6-melding uitsluitend tot stand en vangt deze slechts aan op het moment dat de Beroepsbeoefenaar de desbetreffende door Cliënt ondertekende Overeenkomst (i.e. Opdrachtbrief, incl. Algemene Voorwaarden) binnen voormelde termijn ontvangt.


V. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Onafhankelijkheid van de Beroepsbeoefenaar

5.1.1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst treedt de Beroepsbeoefenaar op als een onafhankelijke dienstverlener. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst, noch de houding van partijen tijdens de uitvoering ervan de Overeenkomst kan beschouwd worden als uitdrukking van enigerlei gezagsverhouding, of nog de oprichting van een (tijdelijke) vennootschap, vereniging, joint venture of enige andere samenwerkingsvorm tussen partijen.

5.1.2. De Beroepsbeoefenaar zal haar diensten aan de Cliënt verstrekken in volledige onafhankelijkheid en voor zover een belangenconflict of de Wet de uitvoering van de Overeenkomst niet verhinderen. De Beroepsbeoefenaar kan de Opdracht naar eigen inzicht uitvoeren en beslissen welke Medewerker(s) hiervoor worden ingeschakeld. De Cliënt aanvaardt dat de Beroepsbeoefenaar hierbij een beroep doet op derden.

5.1.3. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de Opdrachtbrief, draagt de Beroepsbeoefenaar op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de activiteiten of verrichtingen van de Cliënt.

5.2. Rechten en plichten van de Beroepsbeoefenaar

5.2.1. De Beroepsbeoefenaar voert de Overeenkomst zorgvuldig en met de nodige professionaliteit en toewijding uit. De Beroepsbeoefenaar zal alle redelijke inspanningen leveren om de Overeenkomst uit te voeren zoals een normaal en voorzichtig accountant, respectievelijk belastingadviseur geplaatst in dezelfde omstandigheden zou doen, rekening houdend met de Wet, de urgentie en complexiteit van de Opdracht, de zorgvuldigheid van de Cliënt in de samenwerking (o.a. informatieverstrekking) en andere gegeven omstandigheden. Behoudens anders bepaald in de Wet, gaat de Beroepsbeoefenaar geen resultaatsverbintenis aan, en is de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverbintenis (middelenverbintenis).

5.2.2. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de Opdrachtbrief of de Wet, is de Opdracht niet gericht op en is de Beroepsbeoefenaar aldus niet verplicht tot:

(i) het opsporen van eventuele fraude, valse verklaringen, vergissingen en inbreuken op de Wet;

(ii) controle van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie die de Cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, evenmin van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de Cliënt of diens aangestelde(n) worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. In die zin waarborgt de Beroepsbeoefenaar niet de juistheid van de gegevens opgenomen in de jaarrekeningen en/of fiscale aangiften die gesteund zijn op deze informatie.

Indien de Beroepsbeoefenaar expliciet wordt gelast met de controle van de boekhouding, behelst deze een steekproefsgewijs nazicht en niet een systematisch nazicht van alle geschriften en verantwoordingsstukken. De Beroepsbeoefenaar zal de vergissingen op het vlak van BTW in dat geval aan de Cliënt rapporteren. De afwezigheid van opmerkingen vanwege de Beroepsbeoefenaar waarborgt evenwel niet de regelmatigheid noch de juistheid van de door de Cliënt opgestelde documenten of gedane verrichtingen.

5.2.3. De Beroepsbeoefenaar wordt niet geacht om kennis te hebben van informatie uit andere opdrachten, tenzij dit uitdrukkelijk in de Opdrachtbrief is vermeld.

5.2.4. De Beroepsbeoefenaar, evenals haar Medewerkers, zijn tot het beroepsgeheim gehouden, onder voorbehoud van toepassing van de Witwaspreventiewet en DAC6-regelgeving. Zij zullen de instructies en alle informatie die zij in de loop van de uitvoering van de Overeenkomst ontvangen confidentieel houden. Niettemin mogen zij confidentiële informatie voor zover noodzakelijk (‘need-to-know’) doorgeven aan andere partijen (bv. advocaten, accountants, belastingadviseurs, etc.) die in het dossier van de Cliënt werken.

5.3. Rechten en verplichtingen van de Cliënt

5.3.1. De Cliënt verbindt zich ertoe om spontaan en gedurende de hele duur van de Overeenkomst aan de Beroepsbeoefenaar zijn medewerking te verlenen, met inbegrip van het tijdig en op volledige, gedetailleerde, accurate en niet-misleidende wijze verstrekken van alle documenten, informatie en toelichtingen noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht. De Cliënt dient de Beroepsbeoefenaar onverwijld te informeren over elke wijziging in de door hem verstrekte informatie.

Bovendien verbindt de Cliënt zich er onder meer toe om:

(i) de werkzaamheden die tot zijn verantwoordelijkheid behoren uit te voeren in overeenstemming met de Overeenkomst;

(ii) tijdig de Beroepsbeoefenaar op de hoogte te brengen van elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die een invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de Opdracht;

(iii) de Beroepsbeoefenaar ten allen tijde en op diens eerste verzoek correcte, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te bezorgen, evenals in kennis te stellen van elke latere wijziging, omtrent in het bijzonder, doch zonder exhaustief te zijn, een aanzienlijke wijziging van zijn financiële situatie, geldmiddelen, bestuurders en andere lasthebbers, uiteindelijke begunstigden, en dit ten laatste binnen een termijn van twee (2) weken nadat de Cliënt kennisnam van deze informatie of wijziging ervan;

(iv) de Beroepsbeoefenaar onverwijld op de hoogte te brengen van gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit van de onderneming van de Cliënt in het gedrang kunnen brengen, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: elke wanbetaling, vanaf de eerste achterstallige betaling, ten aanzien van elke fiscale of sociale administratie of om het even welke andere schuldeiser, schulden inzake sociale zekerheid (o.a. achterstallige kwartaalbijdragen, dagvaarding RSZ), fiscale schulden (o.a. btw, inkomstenbelastingen, bedrijfsvoorheffing), bij (kennisgeving van) een bewarend of uitvoerend beslag, niet of laattijdige neerlegging van de jaarrekening(en), bij een verstekvonnis of vonnis op tegenspraak waarin de verschuldigde hoofdsom door de Cliënt niet wordt betwist, negatieve cashflows, kredietweigering door leveranciers, ambtshalve schrapping in KBO, aanzienlijk bedrijfsverlies, en/of netto-actief lager dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. De Cliënt aanvaardt dat de Beroepsbeoefenaar in dit verband geen actieve onderzoeksopdracht heeft, en in voorkomend geval niet aansprakelijk kan worden gesteld;

(v) op eerste verzoek van de Beroepsbeoefenaar schriftelijk te bevestigen dat de bezorgde informatie, documenten, inlichtingen en toelichtingen correct en volledig zijn;

(vi) op eerste verzoek van de Beroepsbeoefenaar de documenten, verslagen en verklaringen opgesteld door de Beroepsbeoefenaar te verifiëren (o.m. op conformiteit met zijn instructies en met de door hem bezorgde informatie) en, naargelang het geval, aan de Beroepsbeoefenaar zo snel mogelijk zijn goedkeuring, dan wel zijn eventuele bemerkingen binnen de gestelde termijn mee te delen.

5.3.2. Indien de Cliënt informatie van derden gebruikt of aan de Beroepsbeoefenaar verstrekt, zal de Cliënt er op toezien dat hij hiertoe voorafgaandelijk de toelating heeft bekomen. De Cliënt is verantwoordelijk voor de relaties met deze derden, waaronder de betaling van hun ereloon en kosten. De Beroepsbeoefenaar is in geen geval aansprakelijk voor de onjuistheid, onvolledigheid en/of onbetrouwbaarheid van de verstrekte informatie afkomstig van derden.

5.3.3. De Beroepsbeoefenaar is gerechtigd op vergoeding van bijkomende prestaties die voortvloeien uit de niet-naleving door de Cliënt van artikel 5.3.1 en/of 5.3.2. Tevens kan de niet-naleving door de Cliënt van artikel 5.3.1 en/of 5.3.2. ertoe leiden dat de Beroepsbeoefenaar in de onmogelijkheid verkeert om de Opdracht (tijdig) uit te voeren of te finaliseren en kan dit aanleiding geven tot het formuleren van een voorbehoud in één of meerdere document(en) dat de Beroepsbeoefenaar krachtens de Opdracht moet opmaken. In voorkomend geval kan de Beroepsbeoefenaar in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet-naleven van door de Wet opgelegde termijnen, of de niet-tijdige uitvoering van fiscale, sociale of andere formaliteiten die onder zijn Opdracht vallen. Bovendien heeft de Beroepsbeoefenaar, het recht om naar eigen inzicht (i) de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen conform artikel VI op te schorten totdat de Cliënt volledig aan zijn informatieverplichting heeft voldaan of (ii) de Overeenkomst conform artikel 9.3 onmiddellijk te beëindigen. Desgevallend is de Beroepsbeoefenaar steeds gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten voor reeds verrichte prestaties, onverminderd haar recht op integrale schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade dit bedrag overstijgt.

5.4. Communicatie

5.4.1. De Cliënt verbindt er zich toe de Beroepsbeoefenaar accurate contactgegevens te verstrekken, en de Beroepsbeoefenaar onmiddellijk in te lichten omtrent elke wijziging hiervan. De Cliënt zal er ten allen tijde op toezien dat de opgegeven communicatiemiddelen blijven functioneren en voldoende garanties bieden op het vlak van veiligheid en confidentialiteit.

5.4.2. De Cliënt aanvaardt dat partijen elektronisch met elkaar communiceren en dat e-mails niet geëncrypteerd worden verzonden. Partijen erkennen dat elektronische communicatie afhankelijk is van de tussenkomst van derden, dat het gebruik van elektronische communicatie risico’s met zich meebrengt, dat het niet steeds mogelijk is om elektronische gegevens volledig, veilig, zonder vergissingen en zonder virussen over te maken en dat, bijgevolg, elektronische communicatie verloren kan gaan, kan worden onderschept, vervalst, vernield of vertraagd of onbruikbaar kan worden gemaakt. Partijen erkennen dat geen enkel systeem of procedure dergelijke risico's volledig kan uitsluiten en bevestigen dat ze die risico's aanvaarden, het gebruik van elektronische communicatie toelaten en alle beschikbare en passende middelen zullen gebruiken om de meest verspreide virussen op te sporen alvorens informatie langs elektronische weg door te zenden. Elke partij is verantwoordelijk voor de bescherming van haar eigen systemen en gegevens. In geen geval kan de Beroepsbeoefenaar aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden door het gebruik van elektronische communicatie tussen Partijen.

5.5. Verslaggeving en rapportering door de Beroepsbeoefenaar

5.5.1. De Beroepsbeoefenaar is enkel gebonden door schriftelijk verstrekte verslagen, rapporten, adviezen en andere documenten die definitief zijn en ondertekend werden door een daartoe gemachtigde Medewerker. De Cliënt kan zich niet baseren op mondelinge, tussentijdse of ontwerpverslagen, -rapporten, -adviezen of andere documenten in welke vorm dan ook; in geen geval draagt de Beroepsbeoefenaar enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke documenten.

5.5.2. De Beroepsbeoefenaar is in het kader van de uitvoering van de Opdracht niet verplicht verslagen, rapporten, adviezen en andere documenten die de Beroepsbeoefenaar aan de Cliënt heeft overgemaakt, te actualiseren naar aanleiding van (i) een wijziging in de Wet, (ii) een wijziging in de voorhanden zijnde informatie, dan wel (iii) gebeurtenissen die plaatsvonden na beëindiging van de Opdracht. De Beroepsbeoefenaar is dan ook niet aansprakelijk voor het ingevolge hiervan niet langer geldig, nuttig of actueel zijn van documenten.

5.5.3. De door de Beroepsbeoefenaar in uitvoering van een Opdracht verstrekte verslagen, rapporten, adviezen en andere documenten vormen niet het enige element waarmee de Cliënt rekening zal houden bij de beslissing(en) die hij neemt. De Cliënt blijft als enige verantwoordelijk voor de beslissingen die hij neemt in het kader van zijn bedrijfsvoering.

5.5.4. Alle verslagen, rapporten, adviezen en andere documenten (al dan niet in ontwerpvorm) die de Beroepsbeoefenaar aan de Cliënt overmaakt, zijn uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de Cliënt en dit voor het doel omschreven in de Opdrachtbrief. Behoudens anders bepaald in de Wet, mogen de verslagen, rapporten, adviezen en andere documenten van de Beroepsbeoefenaar niet worden overgemaakt aan derden of anderzijds worden verspreid, noch worden gebruikt voor enig ander doel, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Beroepsbeoefenaar. Desgevallend kan de Beroepsbeoefenaar haar toestemming tot het gebruik door derden of de verspreiding afhankelijk maken van beperkingen of voorwaarden. De Beroepsbeoefenaar is in geen geval aansprakelijk ten aanzien van derden die hun vertrouwen zouden stellen in het ongeoorloofd gebruik van deze documenten.

5.6. Bewaring van stukken

5.6.1. De Cliënt overhandigt al zijn Stukken aan de Beroepsbeoefenaar. De Beroepsbeoefenaar kan de Stukken op haar eenzijdige beslissing verplaatsen naar haar kantoor.

5.6.2. De Beroepsbeoefenaar kan de Stukken bijhouden gedurende de tijd die zij nodig heeft om haar Opdracht uit te voeren. Gedurende die periode heeft de Cliënt het recht om ze in te kijken, hetzij persoonlijk, hetzij via aangestelde(n), mandataris(sen) of drager van een geschreven volmacht, op voorwaarde dat deze Stukken eigendom zijn van de Cliënt. Inzage zal worden verleend in samenspraak met de Beroepsbeoefenaar en dit tijdens de kantooruren.

5.6.3. De Cliënt verbindt er zich toe zijn Stukken op eerste verzoek van de Beroepsbeoefenaar op te halen. Het risico van gedeeltelijk of volledig verlies, onbruikbaar worden of beschadiging van de Stukken gaat over op Cliënt op de datum waarop de Stukken ter beschikking staan van Cliënt, ongeacht het feit of de Cliënt de Stukken al dan niet heeft afgehaald of in ontvangst heeft genomen. In voorkomend geval kan de Beroepsbeoefenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de onbruikbaarheid of de beschadiging van de Stukken.

5.6.4. De Cliënt staat in voor de bewaring van de Stukken gedurende de door de Wet voorziene bewaartermijn.

5.7. Verantwoordelijkheid Cliënt voor eigen bedrijfsvoering

5.7.1. De Cliënt is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn belangen en vermogen, en staat derhalve ten allen tijde in voor het onderzoek en de verificatie van o.m. (doch niet beperkt tot) de haalbaarheid en deugdelijkheid van beoogde (trans)acties, de intenties van betrokken partijen, de accuraatheid van financiële rekeningen, etc.

5.7.2. In het bijzonder dient de Cliënt ten allen tijde toe te zien op het voorkomen en opsporen van fraude, vergissingen en inbreuken op de Wet. De Beroepsbeoefenaar is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit of in verband staat met frauduleuze of nalatige handelingen of verzuim, valse verklaringen of inbreuken op de Wet in hoofde van de Cliënt of van de met de Cliënt verbonden entiteiten, hun vennoten, bestuurders, werknemers, aangestelden, zelfstandige medewerkers of andere lasthebbers, medecontractanten of derden.

6.1. In geval de Cliënt in gebreke blijft één of meerdere verbintenis(sen) na te komen, is de Beroepsbeoefenaar gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten totdat de Cliënt aan zijn verplichting(en) heeft voldaan.

6.2. De Beroepsbeoefenaar brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Desgevallend wijst de Beroepsoefenaar de Cliënt op de werkzaamheden en (rechts)handelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld.

6.3. Alle kosten en lasten (inclusief boetes en schadevergoedingen) voortvloeiend uit de opschorting van de Overeenkomst zijn ten laste van de Cliënt.

6.4. De Beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten voor reeds verrichte prestaties.

VII. Ereloon en Kosten

7.1. De Beroepsbeoefenaar voert de Opdracht uit tegen betaling van ereloon en kosten.

7.2. Ereloon

Het ereloon wordt vastgesteld in de Opdrachtbrief. Het ereloon van de Beroepsbeoefenaar wordt berekend op basis van het aantal gepresteerde uren vermenigvuldigd met de in de Opdrachtbrief overeengekomen uurtarieven, dan wel op forfaitaire basis. Het ereloon kan verschillen al naargelang de mate van verantwoordelijkheid van de bij de Opdracht betrokken Medewerkers, hun ervaring of anciënniteit en de aard en complexiteit van de Opdracht. Bovendien kan het statuut van elke Medewerker doorheen de tijd evolueren; alsdan kan het uurtarief voor een bepaalde Medewerker doorheen de duur van de Overeenkomst evolueren.

7.3. Aanpassing ereloon

De uurtarieven kunnen jaarlijks worden aangepast aan de gezondheidsindex, als volgt: nieuw uurtarief = (vorig uurtarief x nieuwe index)/basisindex. Als basisindex geldt het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de Overeenkomst in werking is getreden. Het forfaitaire ereloon kan worden aangepast, desgevallend mits naleving van de door de Wet voorziene procedure, indien bij de uitvoering van de Opdracht blijkt dat de feitelijke omstandigheden afwijken van de bij de initiële vaststelling gemaakte veronderstellingen of indien zich omstandigheden voordoen waarover de Beroepsbeoefenaar geen controle heeft en waardoor bijkomende prestaties vereist zijn.

7.4. Kosten

Onverminderd het ereloon brengt de Beroepsbeoefenaar volgende kosten in rekening:

(i) dossier-specifieke kosten (o.m. verzendkosten, fotokopies, verplaatsingskosten, wettelijke boeken, etc.) worden aangerekend volgens de toepasselijke standaardtarieven, die op eenvoudig verzoek kunnen worden geraadpleegd;

(ii) voorgeschoten kosten: indien de Beroepsbeoefenaar ten behoeve van de Cliënt erelonen of kosten betaalt aan derden (o.m. publicatiekosten bij de Nationale Bank etc.) , dan dient de Cliënt de betaalde bedragen aan de Beroepsbeoefenaar terug te betalen; deze voorgeschoten kosten zullen afzonderlijk op de factuur tegen kostprijs worden vermeld.

7.5. Voorschotten

De Beroepsbeoefenaar behoudt zich het recht voor voorschotten op erelonen en kosten te vragen en de uitvoering van de Opdracht pas aan te vatten na betaling van dit voorschot. De Beroepsbeoefenaar is gerechtigd het provisiebedrag in mindering te brengen van de erelonen en kosten gerelateerd aan de Opdracht van zodra deze verschuldigd zijn, en zal dit in ieder geval verrekenen in de eindfactuur.

7.6. Ereloon en kosten worden berekend exclusief belastingen en heffingen. De Cliënt betaalt alle belastingen en heffingen waartoe hij wettelijk gehouden is.

VIII. Facturatie - Betalingsvoorwaarden

8.1. Het ereloon, de kosten en voorschotten worden gefactureerd conform de in de Opdrachtbrief bepaalde periodiciteit. Bij gebreke hieraan, zullen het ereloon, de kosten en voorschotten op maandelijkse basis worden gefactureerd naarmate de Opdracht wordt uitgevoerd, ook al is de Opdracht nog niet beëindigd is.

8.2. Behoudens uitdrukkelijke anders bepaald in de Opdrachtbrief, zijn facturen betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. Indien de Overeenkomst werd aangegaan door meerdere (rechts)personen, zijn zij elk hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de factuur.

8.3. Bij niet-betaling van een factuur (d.i. voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) op de vervaldag, zullen vanaf de daaropvolgende dag van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, verschuldigd zijn: (i) nalatigheidsintresten gelijk aan de wettelijke interestvoet, bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand, op het onbetaalde factuurbedrag; alsook (ii) een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 250,00 EUR, en per ingebrekestelling een kostenvergoeding van 35,00 EUR, onverminderd het recht van de Beroepsbeoefenaar om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

8.4. In voorkomend geval worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Cliënt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rekening te moeten houden met eventueel toegestane afbetalingsvoorwaarden, onmiddellijk opeisbaar.

8.5. In geval van niet-betaling van onbetwiste bedragen, is de Beroepsbeoefenaar gerechtigd om naar eigen inzicht (i) de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen conform artikel VI op te schorten totdat de Cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan of (ii) de Overeenkomst conform artikel 9.3 onmiddellijk te beëindigen. De Beroepsbeoefenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit de opschorting van de uitvoering van de Opdracht, dan wel de beëindiging van de Overeenkomst.

8.6. Alle betwistingen van facturen dienen via aangetekend schrijven binnen vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd worden meegedeeld aan de Beroepsbeoefenaar. Bij gebrek aan tijdige en gemotiveerde betwisting wordt verondersteld dat de Cliënt de factuur heeft aanvaard.

IX. Duur en beëindiging

9.1. Duur

9.1.1. De datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst wordt in de Opdrachtbrief bepaald.

9.1.2. Behoudens anders bepaald in de Opdrachtbrief of in de Wet, wordt een Overeenkomst met betrekking tot Recurrente Opdracht(en) en Niet-recurrente Opdracht(en) geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan; een Overeenkomst met betrekking tot een Specifieke Opdracht wordt geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

9.2. Opzegging

9.2.1. Overeenkomst van onbepaalde duur - Elke partij kan op elk ogenblik een Overeenkomst van onbepaalde duur zonder motivering opzeggen, middels kennisgeving van de opzegging per aangetekende brief. De Beroepsbeoefenaar die de Overeenkomst opzegt, dient een redelijke opzeggingstermijn van maximaal één (1) maand na te leven (d.i. in acht genomen de lopende wettelijke termijnen, en teneinde de Cliënt in staat te stellen een andere accountant en/of belastingadviseur te vinden). De opzeggingstermijn vangt aan de derde dag volgend op de datum van de aangetekende opzeggingsbrief. Tijdens de opzeggingstermijn blijven de bepalingen van de Overeenkomst onverkort van kracht. Ingeval van opzegging door de Cliënt, wordt de uitvoering van de Opdracht door de Beroepsbeoefenaar onmiddellijk beëindigd bij ontvangst van de aangetekende opzeggingsbrief.

9.2.2. Overeenkomst van bepaalde duur - De Overeenkomst van bepaalde duur eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen duur, dan wel door het voltooien van de Specifieke Opdracht.

9.3. Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden

9.3.1. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 9.2, kan elke partij de Overeenkomst per aangetekend schrijven met opgave van de reden op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder enige (schade)vergoeding ontbinden, indien de andere partij, ondanks aangetekende en gemotiveerde ingebrekestelling waarbij een remediëringstermijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen wordt geboden, in gebreke blijft om binnen de vooropgestelde termijn te remediëren aan haar tekortkoming(en).

9.3.2. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 9.2, kan de Beroepsbeoefenaar de Overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige (schade)vergoeding, per aangetekend schrijven met opgave van de reden ontbinden indien één van volgende situaties zich voordoet:

(i) de uitvoering van de Overeenkomst, of een deel ervan, heeft tot gevolg of zou tot gevolg kunnen hebben dat de vereiste onafhankelijkheid van de Beroepsbeoefenaar in het gedrang is;

(ii) de uitvoering van de Overeenkomst, of een deel ervan, heeft tot gevolg of zou tot gevolg kunnen hebben dat de Beroepsbeoefenaar de Wet schendt;

(iii) in geval van een insolventieprocedure, ontbinding, collectieve schuldenregeling, kennelijk onvermogen, staking van betaling of (de aanvraag van) faillissement van de Cliënt;

(iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Cliënt;

(v) indien de Cliënt een aanvang neemt met een vereffening- of gelijkaardige procedure;

(vi) ingeval van stopzetting van de activiteiten van de Cliënt;

(vii) ingeval van Overmacht als bedoeld in artikel XIII.

9.4. Gevolgen van beëindiging

9.4.1. De gevolgen van de opzegging, dan wel (buitengerechtelijke) ontbinding hebben uitsluitend uitwerking voor de toekomst (ontbinding ex nunc).

9.4.2. In geval van beëindiging, ongeacht de reden waarvoor:

(i) blijven de erelonen met betrekking tot de geleverde prestaties (indien een forfaitair bedrag werd overeengekomen, het pro rata bedrag) alsook de gemaakte kosten tot op het ogenblik van beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd door de Cliënt, ongeacht of deze reeds door de Beroepsbeoefenaar werden gefactureerd. De aldus verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar;

(ii) wijst de Beroepsbeoefenaar de Cliënt op de werkzaamheden en (rechts)handelingen waarvoor hij Opdracht had gekregen, en die na de beëindiging dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de Cliënt;

(iii) stelt de Beroepsbeoefenaar alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de Cliënt tegen ontvangstbewijs ter beschikking van de Cliënt of zijn gevolmachtigde. De Beroepsbeoefenaar kan hierbij de eventuele administratieve kosten van afsluiten en overdracht van het dossier in rekening brengen. De toegang van Cliënt tot de online-applicaties aangeboden door de Beroepsbeoefenaar wordt op het ogenblik van de beëindiging evenwel met onmiddellijke ingang afgesloten. Aangezien de kosten verbonden aan het gebruik van online-applicaties gebaseerd zijn op jaarcontracten wordt het eventuele pro rata bedrag hiervan niet aan de Cliënt terugbetaald.

X. Aansprakelijkheid en verzekering

10.1. Beperking van aansprakelijkheid

10.1.1. Onverminderd elders in de Overeenkomst bepaald en voor zover toegestaan door de Wet, is de Beroepsbeoefenaar (incl. haar Medewerkers) eveneens niet aansprakelijk voor (i) indirecte schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot financiële en commerciële verliezen, gederfde winst, verhoging van kosten, verlies van marktaandeel, kapitaal, cliënteel, commerciële opportuniteiten, verwachte besparingen of voordelen, reputatieschade,…; en (ii) enig verlies of schade ontstaan ingevolge Overmacht.

10.1.2. De totale aansprakelijkheid van de Beroepsbeoefenaar, ongeacht de juridische grondslag, voor enige geleden schade voortvloeiend of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat gedekt is door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De Cliënt aanvaardt derhalve expliciet dat de vergoeding voor enige geleden schade beperkt is tot het bedrag dat effectief wordt gedekt en uitbetaald door deze verzekering, alsook beperkt wordt door de door deze verzekering voorziene uitsluiting van dekking, behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog van de Beroepsbeoefenaar. De Cliënt doet uitdrukkelijk afstand van ieder recht op schadevergoeding voor het bedrag dat het door deze verzekering gedekte en uitbetaalde bedrag overtreft. Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de Overeenkomst, die gericht zouden worden tegen alle Medewerkers en andere (rechts)personen, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract.

10.1.3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de geleden schade niet zou dekken, wordt de totale aansprakelijkheid van de Beroepsbeoefenaar en haar Medewerkers, voor geleden schade voortvloeiend of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst beperkt tot een bedrag (in hoofdsom, interesten, kosten en eventuele boetes) gelijk aan maximaal vijf (5) maal het door de Beroepsbeoefenaar voor de uitvoering van de Opdracht gefactureerde ereloon in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadegeval.

10.1.4. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij geacht één enkel schadegeval te vormen en wordt de aansprakelijkheid de Beroepsbeoefenaar en haar Medewerkers beperkt tot het hoogste bedrag dat van toepassing is op de betrokken Opdracht of Overeenkomst.

10.2. Verzekering van de Beroepsbeoefenaar

10.2.1. In overeenstemming met de Wet heeft de Beroepsbeoefenaar voor zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid een verzekeringscontract onderschreven dat is goedgekeurd door het ITAA. De Beroepsbeoefenaar en haar Medewerkers zijn verzekerd d.m.v. een door het IBA/ITAA onderschreven “Collectieve verzekeringspolis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van de Belastingadviseurs en Accountants, leden van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants” (polisnr.: NCN690001093), op dit ogenblik bij Allianz Benelux NV (leidende verzekeraar – aandeel 50%), A.I.G. Europe NV (aandeel 25%) en ZURICH Benelux (aandeel 25%); makelaars: MARSH SA (B-1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 2) en WILLEMOT NV (B-9000 Gent, Coupure 228). De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis – bedraagt in beginsel 2.500.000,‑ per schadegeval. Dit bedrag wordt opgetrokken naar 3.000.000 EUR voor elke vordering met betrekking tot de speciale opdrachten voorzien in art. 3,6° t.e.m. 8° wet van 17 maart 2019. De maximale verzekerde limiet per verzekeringsjaar bedraagt 5.000.000 EUR per verzekerde. Deze verzekering is van toepassing in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend in België (onder voorbehoud van de in de polis opgenomen verduidelijkingen en uitzonderingen, en met uitsluiting van elke vordering tot vergoeding ingediend onder het recht of op het grondgebied van de USA of van Canada of van elk grondgebied dat zich onder de rechtsbevoegdheid van de USA of Canada bevindt. De Beroepsbeoefenaar verwijst voor wat betreft de specifieke voorwaarden van de verzekeringsdekking naar de tekst van de onderschreven verzekeringsovereenkomst, die prevaleert op de voorgaande samenvatting. Een verzekeringsattest wordt op verzoek van de Cliënt kosteloos aan hem ter beschikking gesteld.

10.2.2. De Beroepsbeoefenaar biedt de Cliënt de mogelijkheid om de verzekeringswaarborg te verhogen ten laste van de Cliënt. Op voorwaarde dat de Cliënt de Beroepsbeoefenaar hiervan schriftelijk in kennis stelt voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Overeenkomst, zal de Beroepsbeoefenaar de gevraagde aanvullende verzekeringsdekking aanhouden mits en voor zover de Cliënt tijdig de voorafbetaling van de betreffende premies voldoet.

XI. Klachten

11.1. Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht moeten bij aangetekend schrijven aan de Beroepsbeoefenaar worden meegedeeld binnen vijftien (15) kalenderdagen na verzenddatum van de documenten of de informatie die de Cliënt betwist, dan wel na kennisname van het gebrek waarvan de Cliënt aantoont dat hij het redelijkerwijze niet eerder kon kennisnemen.

11.2. Betwistingen schorten de betalingsverplichting van de Cliënt niet op.

11.3. In geval van een terechte betwisting, kan de Beroepsbeoefenaar discretionair in een gepaste remediëring voorzien (zoals, doch niet beperkt tot, een vermindering van het ereloon of het opnieuw uitvoeren van de Opdracht (geheel of gedeeltelijk) zonder meerkost).

11.4. Iedere aanspraak van de Cliënt lastens de Beroepsbeoefenaar vervalt in ieder geval indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van één (1) jaar vanaf het moment dat de Cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had moeten namen van het feit of de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

XII. Vrijwaring

De Cliënt verbindt zich ertoe de Beroepsbeoefenaar op diens eerste verzoek te vrijwaren, en desgevallend schadeloos te stellen, voor elke schade ingevolge vorderingen of aanspraken vanwege derden die voortvloeien uit of verband houden met een tekortkoming of inbreuk door de Cliënt op een of meerdere van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

13.1. Partijen zijn in geval van Overmacht niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis ten aanzien van de andere partij en van rechtswege bevrijd van enige aansprakelijkheid.

13.2. Onder Overmacht wordt verstaan elke van de wil van een partij onafhankelijke omstandigheid die onvoorzienbaar was bij het sluiten van de Overeenkomst en die de uitvoering van de Overeenkomst door deze partij geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhindert. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, worden volgende omstandigheden, zelfs indien zij ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds voorzienbaar waren, beschouwd als Overmacht in hoofde van de Beroepsbeoefenaar: (i) het niet-tijdig of niet beschikbaar zijn van gegevens, informatie en/of toelichtingen die door de Cliënt en/of diens aangestelde(n) dienen te worden verstrekt, (ii) niet-correcte of onvolledige door de Cliënt en/of diens aangestelde(n) verstrekte gegevens, informatie en/of toelichtingen, (iii) een gewijzigde situatie bij of de beslissing van de Cliënt en/of diens aangestelde(n) die de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk en negatief bezwaren, (iv) tekortkomingen of overmacht in hoofde van derden waarop de Beroepsbeoefenaar of Cliënt een beroep doet, (v) gebrekkigheid of storingen in zaken, apparatuur, programmatuur, etc. van derden; (vi) wijzigende regelgeving of richtlijnen uitgevaardigd door een overheid of andere daden (de iure of de facto) van overheidswege, (vii) storing van het internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (viii) elektriciteitsstoring, (ix) stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, (x) ziekte, epidemieën of pandemieën, (xi) natuurrampen, slechte weersomstandigheden, brand of explosie, (xii) oorlog, terrorisme of ernstige politieke onrust, (xiii) diefstal, (ivx) machinebreuk of andere bedrijfsstoornissen, en alle externe oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Beroepsbeoefenaar geen invloed kan uitoefenen.

13.3. Indien de Overmacht van tijdelijke aard is, is de betreffende partij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder hiervoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen doen om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken. Indien de Overmacht evenwel gedurende meer dan twee (2) maanden aanhoudt, heeft elke partij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder hiervoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

13.4. De gevolgen van Overmacht zijn onverminderd het recht van de Beroepsbeoefenaar om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties.

XIV. Verbod op afwerving

14.1. De Cliënt en de Beroepsbeoefenaar verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de Overeenkomst en tijdens een periode van twaalf (12) maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen medewerker van de andere partij in dienst te nemen, of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon), werkzaamheden te laten uitvoeren, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de andere partij. Onder medewerker wordt in dit verband verstaan: een werknemer of zelfstandige medewerker die in dienst is, of ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst in dienst was van de respectievelijke partijen.

14.2. Elke inbreuk op dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de totale brutoloon/-vergoeding, (excl. patronale lasten) van per betrokken medewerker gedurende een periode van 12 maanden voorafgaand aan de afwerving, onverminderd het recht om een hoger vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

XV. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de documenten en bestanden, zowel in papieren als in elektronische vorm, die door de Beroepsbeoefenaar worden opgesteld en aan de Cliënt worden overgemaakt in het kader van de Opdracht, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, verslagen, rapporten, presentaties, adviezen en andere documenten of bestanden, komen uitsluitend aan de Beroepsbeoefenaar toe. Het overmaken van voormelde documenten of bestanden aan de Cliënt heeft geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten tot gevolg. Deze documenten of bestanden mogen enkel en alleen door de Cliënt worden gebruikt binnen het kader en het doel van de Opdracht.

XVI. Verwerking persoonsgegevens

16.1. De Beroepsbeoefenaar verwerkt de persoonsgegevens van de Cliënt, haar contactperso(o)n(en) en eventueel andere betrokkene(n), met het oog op het administratief beheer van het dossier van de Cliënt alsook de uitvoering van de Overeenkomst, met naleving van de Privacywet.

16.2. Meer informatie over de wijze waarop de Beroepsbeoefenaar persoonsgegevens verwerkt en over de rechten die de Cliënt, haar contactperso(o)n(en) en eventueel andere betrokkene(n) hebben, is opgenomen in de privacyverklaring die op ieder moment kan geraadpleegd worden via de website van de Beroepsbeoefenaar: www.stuytsaccounting.be.

XVII. Overdracht

17.1. De Overeenkomst, noch de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien, kunnen aan derden worden overgedragen zonder voorafgaand schriftelijke akkoord van de andere Partij.

17.2. De Beroepsbeoefenaar is evenwel gerechtigd om de Overeenkomst over te dragen aan een andere door het ITAA erkende beroepsbeoefenaar. Desgevallend, zal de Beroepsbeoefenaar de Cliënt hiervan onverwijld in kennis stellen, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen volgend op de overdracht.

XVIII. Splitsbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere (deel)bepalingen niet aantasten. Een dergelijke nietige, ongeldige of onafdwingbare (deel)bepaling zal zo snel mogelijk vervangen worden door een bepaling die de aard en bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk benadert.

XIX. Verzaking

19.1. Het feit dat de Beroepsbeoefenaar niet optreedt tegen de niet-naleving van enige bepaling van de Overeenkomst kan niet worden beschouwd als een afstand van recht door de Beroepsbeoefenaar. De Beroepsbeoefenaar kan enkel schriftelijk afstand doen van enig recht onder de Overeenkomst.

19.2. De afstand benoemt uitdrukkelijk het recht waarvan afstand wordt gedaan en geldt enkel voor de situatie die hiertoe aanleiding heeft gegeven.

XX. Toepasselijk recht en geschillenregeling

20.1. De Beroepsbeoefenaar staat onder toezicht van het ITAA en zijn onderworpen aan de Wet en deontologie van toepassing op accountants en belastingadviseurs. Betwistingen met betrekking tot erelonen en kosten kunnen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het ITAA. Voor meer informatie hieromtrent kan contact worden opgenomen met het ITAA op het nummer: (+32 2 240 00 00).

20.2. De interpretatie en de uitvoering van de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

20.3. Partijen zullen geschillen in eerste instantie ter goeder trouw in minnelijk overleg trachten op te lossen. Voormelde mogelijkheid doet evenwel geen afbreuk aan de mogelijkheid van elke partij om zich tot de bevoegde rechtbank te wenden. Alle geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Gent, afdeling Brugge.