Algemene voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke samenwerking tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard. De beroepsbeoefenaar is enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen in voege op het tijdstip van de uitvoering van de opdracht.
2. Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan: hetzij op het moment dat de door cliënt ondertekende opdrachtbrief door de beroepsbeoefenaar in ontvangst wordt genomen en door hem mede wordt ondertekend, hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden. Indien de beroepsbeoefenaar de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, vanaf het moment en voor zover deze contractuele documenten hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de cliënt werden overgemaakt.
3. De BV STUYTS ACCOUNTING & TAX zal zich naar best vermogen inspannen om alle wettelijke bepalingen in acht te nemen. Alle aan haar toevertrouwde opdrachten moeten beschouwd worden als inspanningsverbintenissen en niet als resultaatsverbintenissen.
4. Behoudens andersluidend beding is BV STUYTS ACCOUNTING & TAX niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. De BV STUYTS ACCOUNTING & TAX waarborgt de juistheid niet van de gegevens opgenomen in de jaarrekeningen en/of de fiscale aangiften  die gesteund zijn op deze informatie. De BV STUYTS ACCOUNTING & TAX is niet aansprakelijk wanneer de cliënt bepaalde foute, onvolledige of niet-dienende informatie toezendt, of informatie niet of laattijdig toezendt.
5. Indien de BV STUYTS ACCOUNTING & TAX ermede expliciet wordt belast, behelst de controle van de boekhouding een steekproefsgewijs nazicht en niet een systematisch nazicht van alle geschriften en verantwoordingsstukken. De BV STUYTS ACCOUNTING & TAX zal de vergissingen op het vlak van de B.T.W. in dat geval aan de klant rapporteren. De BV STUYTS ACCOUNTING & TAX neemt evenwel geen verplichting van controle op zich. De afwezigheid van opmerkingen vanwege de BV STUYTS ACCOUNTING & TAX waarborgt niet de regelmatigheid noch de juistheid van de door de klant opgestelde documenten of gedane verrichtingen.
6. De BV STUYTS ACCOUNTING & TAX is evenmin verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele professionele tekortkomingen, fouten, materiële vergissingen en overtredingen die door om het even wie zouden zijn begaan vóór de samenwerking met betrokken cliënt.
7. De BV STUYTS ACCOUNTING & TAX, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en artikel 32 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement plichtenleer der accountants, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, de uitvoeringsbesluiten ervan en de uitvoeringsbesluiten van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, voor zover de inhoud ervan niet in strijd is met de voormelde wet van 18 september 2017.
8. Overeenkomstig artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft de BV STUYTS ACCOUNTING & TAX zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Komt de verzekeringsmaatschappij, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk niet tussen dan kan de vergoeding door de BV STUYTS ACCOUNTING & TAX zelf te dragen nooit 750 EUR overschrijden. Voorgaande beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle uitspraken uit hoofde van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandig medewerkers, die de hoedanigheid hebben van verzekerde in de zin van voormelde verzekeringspolis. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdracht(en) en/of overeenkomst. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.
9. De BV STUYTS ACCOUNTING & TAX houdt zich het recht voor provisies aan te rekenen op de honoraria volgens het verloop van de prestaties.
10. Bij de berekening van het ereloon per gepresteerd uur, wordt rekening gehouden met de specialisatiegraad en de ervaring van de dossierbeheerder die de prestaties verricht. Mogelijke hoogdringendheid kan bij de berekening in aanmerking worden genomen.
11. Naast de vergoeding voor de verrichte prestaties, komen alle specifieke bijkomende kosten ten laste van de cliënt.
12. Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de BV STUYTS ACCOUNTING & TAX. Indien geen (tijdige) betwisting de BV STUYTS ACCOUNTING & TAX bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.
13. Alle facturen zijn betaalbaar te Brugge (Sint-Michiels) binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Alle op de vervaldag onbetaalde facturen zullen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest berekend aan de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand m.b.t. handelstransacties opleveren en tevens van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 100 EUR ten titel van conventionele schadeloosstelling, die eveneens onmiddellijk opeisbaar zal zijn zonder aanmaning. Partijen zien uitdrukkelijk af van de toepassing van art. 1231 van het B.W.
14. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.
15. De BV STUYTS ACCOUNTING & TAX is gerechtigd de lopende opdrachten op te schorten, niet volledig uit te voeren of als vervallen te beschouwen bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden of het niet betalen op de aangegeven vervaldag.
16. De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht en de van toepassing zijnde deontologie beheerst.
17. Partijen regelen hun geschillen aangaande de interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst bij voorkeur minnelijk. Partijen dienen hierbij elkaar hun grieven steeds schriftelijk en voorafgaandelijk mee te delen met oog op het bekomen van een minnelijke regeling.
18. Onverminderd de mogelijkheid tot het bekomen van een minnelijk regeling, behoort elke betwisting van welke aard ook tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.
19. De hierboven aangegeven algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle opdrachten, zelfs bij aanwezigheid van abonnement, tenzij protest binnen de 8 dagen vanaf de datum van de eerste facturatie.