DISCLAIMER

Gebruiksvoorwaarden van de website

Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied
1.1. De website ("Website") wordt ter beschikking gesteld door STUYTS ACCOUNTING & TAX bv, met maatschappelijke zetel te Koningin Astridlaan 2A, 8200 Brugge en met ondernemingsnummer 0405.272.631

1.2. De huidige gebruiksvoorwaarden voor de Website ("Gebruiksvoorwaarden"), samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals de ”Privacyverklaring” en de ”Cookieverklaring”) geven u informatie over STUYTS ACCOUNTING & TAX en over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u van de Website gebruik kunt maken. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.

1.3. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de “Gebruiksvoorwaarden”. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

2. Doel en inhoud van de Website
2.1. De Website verstrekt informatie over de diensten en aanbiedingen van STUYTS ACCOUNTING & TAX. Tevens wordt er informatie gegeven over STUYTS ACCOUNTING & TAX als onderneming. Daarnaast kan de Website ook informatie van allerhande aard bevatten, zoals wettelijke & fiscale regelgeving.

2.2. STUYTS ACCOUNTING & TAX garandeert evenwel geenszins dat deze of andere informatie ter beschikking zal worden gesteld of gehouden en STUYTS ACCOUNTING & TAX behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken, dit zonder aankondiging of kennisgeving.

3. Uw gebruik van de Website
3.1. De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Website enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle op de Gebruiker van toepassing zijnde wetgeving te gebruiken.

3.2. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen virussen, "deep link", "robot", of andere schadelijke automatische en andere systemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of om delen van de Website te reproduceren of te beïnvloeden op welke wijze dan ook. Evenmin zal de Gebruiker de kwetsbaarheid van de Website, of enige netwerken geconnecteerd aan de Website, testen noch zal de Gebruiker enige actie ondernemen die leidt tot een disproportioneel grote hoeveelheid aan content op de Website of enige netwerken teneinde bijvoorbeeld een "Denial of Service" te creëren. De Gebruiker zal de Website in het algemeen niet manipuleren op welke wijze dan ook.
3.3. Waar de Website de mogelijkheid zou bieden om content op te laden, gaat de Gebruiker akkoord alle toepasselijke regelgeving na te leven en om algemene principes van goede smaak en zedelijkheid in acht te nemen.

4. Aansprakelijkheid
4.1. STUYTS ACCOUNTING & TAX kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de Website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.

4.2. Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is STUYTS ACCOUNTING & TAX niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Website, de servers van STUYTS ACCOUNTING & TAX of de communicatie tussen de Website en de servers van STUYTS ACCOUNTING & TAX worden aangevallen door derden.

4.3. STUYTS ACCOUNTING & TAX  geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

4.4. Deze clausule doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen of in geval van opzet vanwege STUYTS ACCOUNTING & TAX.

5. Intellectuele eigendom
5.1. Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, interface-elementen en informatie op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van STUYTS ACCOUNTING & TAX. Mogelijks zijn deze eigendom van derde partijen, en dient de toestemming van dergelijke partijen te worden bekomen.

6. Wijzigingen
6.1. STUYTS ACCOUNTING & TAX behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de op het moment van uw bezoek toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen telkens wanneer u van de Website gebruik maakt. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien in juni 2016.

6.2. Nieuwe informatie op de Website wordt automatisch onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

7. Links
7.1. De Website kan hyperlinks of enig ander mechanisme bevatten dat verwijst naar inhoud die wordt aangeboden door een derde partij. Dergelijke inhoud staat niet onder de controle van STUYTS ACCOUNTING & TAX en deze kan hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch betekent de aanwezigheid van een dergelijke verwijzing dat STUYTS ACCOUNTING & TAX akkoord zou gaan met de inhoud die via de verwijzing ter beschikking wordt gesteld.

8. Verwerking van persoonsgegevens en cookies
8.1. We verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met wat is bepaald in onze Privacyverklaring.  Gelieve deze verklaring aandachtig na te lezen aangezien deze belangrijke bepalingen bevat voor de Gebruiker.

8.2. Bovendien wordt op de Website gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

9. Niet-geldigheid van bepalingen
9.1. Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

10. Afzien van rechten
10.1. Indien STUYTS ACCOUNTING & TAX bepaalde rechten die haar toekomen op grond van de wet of de contractuele bepalingen met de Gebruiker, niet of niet meteen uitoefent, heeft dergelijke niet-uitoefening geenszins tot gevolg dat STUYTS ACCOUNTING & TAX afziet van deze of andere rechten en behoudt zij, binnen de perken van de wet, steeds de mogelijkheid om deze of andere rechten uit te oefenen.

11. Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
11.1.  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd. In geval van een geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd, dit zonder afbreuk te doen aan dwingende regelgeving.

Privacyverklaring

1. Algemeen
1.1. De website ("Website") wordt ter beschikking gesteld door STUYTS ACCOUNTING & TAX bv, met maatschappelijke zetel te zetel te Koningin Astridlaan 2A, 8200 Brugge en met ondernemingsnummer 0405.272.631

1.2. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen u een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”).

1.3. De huidige privacyverklaring voor de Website ("Privacyverklaring"), die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website, zoals de “Gebruiksvoorwaarden” en de “Cookieverklaring”, geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder STUYTS ACCOUNTING & TAX de via de Website doorgegeven persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.

1.4. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

2. Wat doen wij met uw informatie?
2.1. Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze Website louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden. De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden. Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

2.2. Daar waar u STUYTS ACCOUNTING & TAX de toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld bij het inschrijven op de nieuwsbrief), zullen deze gegevens daartoe uiteraard ook worden gebruikt. U kunt STUYTS ACCOUNTING & TAX echter te allen tijde verzoeken om dit gebruik stop te zetten door ons te contacteren via de contactgegevens zoals aangegeven hieronder. In geen geval worden uw gegevens met het oog op direct marketing doorgegeven aan derde partijen.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?
3.1. De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, adres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij enkel voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. In het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en gebruik van onze diensten dienen wij in een aantal gevallen derde partijen te betrekken. Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en kunnen deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze eveneens gehouden de bepalingen van de Privacywet na te leven.

4. Welke mogelijkheden heb ik om mij te verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?
4.1. U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren, indien ze onjuist of niet meer actueel zouden zijn. Daarnaast kunt u, overeenkomstig artikel 10 en volgende van de Privacywet, uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

5. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?
5.1. Op onze Website zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze “Cookieverklaring” die hierover meer uitleg geeft.

6. Links naar andere websites
6.1. Onze Website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring geldt enkel voor onze Website. Bij het bezoeken van andere websites, raden wij u aan steeds de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen.

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar u via links op deze Website wordt doorverwezen noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld. Voor doorverwijzing naar andere websites, is STUYTS ACCOUNTING & TAX enkel verantwoordelijk indien het van de onwettige of strafbare inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk is om de doorverwijzing te verhinderen.

7. Wijzigingen
7.1. STUYTS ACCOUNTING & TAX behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in juin 2016.

8. Heeft u nog andere vragen?
8.1. Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot Kris Jonckheere

U kunt eveneens een e-mail sturen naar het daartoe bestemde e-mailadres: admin@stuytsbrugge.be.

Cookieverklaring

1. Algemeen
1.1. Deze cookieverklaring ("Cookieverklaring") is van toepassing op de website ("Website"), die wordt uitgebaat door STUYTS ACCOUNTING & TAX bv, met maatschappelijke zetel te Koningin Astridlaan 2A, 8200 Brugge en met ondernemingsnummer 0405.272.631

1.2. De Cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikt wanneer u gebruik maakt van de Website. Bovenaan de Website zal u worden uitgenodigd om in te stemmen met het gebruik van cookies zoals in deze verklaring beschreven. Indien u niet akkoord kan gaan met deze cookieverklaring, dient u elk verder gebruik van de Website stop te zetten.

1.3. Het gebruik van cookies door STUYTS ACCOUNTING & TAX kadert binnen het algemene beleid van STUYTS ACCOUNTING & TAX met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie hierover, en een overzicht van uw rechten in dit verband, vindt u in onze “Privacyverklaring”.

1.4. De voorwaarden waaraan uw gebruik van de Website is onderworpen, vindt u in onze Gebruiksvoorwaarden.

2. Wat zijn cookies?
2.1. "Cookies" zijn kleine bestandjes die op je toestel worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina's. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer je de website verlaat. Andere blijven op je toestel staan zolang je ze niet zelf wist.

2.2. Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je toestel. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina's worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van de bezoekers.

3. Welke soorten cookies gebruikt de website van STUYTS ACCOUNTING & TAX?

De Website van STUYTS ACCOUNTING & TAX gebruikt verschillende soorten cookies. Hieronder vindt u de onderverdeling in types van cookies die op heden worden gebruikt:

- Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website, of om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.
- Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de Website vergemakkelijken en aangenamer maken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat u niet telkens opnieuw dezelfde enquête wordt voorgelegd.
- Performantiecookies
Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina's of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

4. Beheer van cookies
4.1. U kan de cookies op uw toestel beheren door uw browserinstellingen aan te passen. U kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden. Het blokkeren van cookies kan gevolgen hebben voor het surfgemak en ervoor zorgen dat je surfervaring minder vlot verloopt.

4.2. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden die browsers aanbieden om cookies te beheren.

  Google Chrome Open uw browser. Klik op het Chrome-menu en kies daarna instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven en daarna in het gedeelte 'Privacy' op de knop Instellingen voor inhoud. In het gedeelte 'Cookies' kan u de cookieinstellingen aanpassen en cookies verwijderen.

  Internet Explorer Open uw browser. Klik op Gereedschap/Extra en daarna op Internetopties. Klik op het gedeelte 'Privacy' en kies via de schuifregelaar het gewenste niveau. U kan dit ook manueel aanpassen door op Geavanceerd te klikken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en directe cookies (first party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session cookies). Cookies verwijderen kan via het hoofdscherm van internetopties.

  Mozilla Firefox Open uw browser. Klik op de menukop en kies Opties. Daarna selecteert u Privacy. Stel Firefox in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Om cookies in te schakelen, vinkt u Cookies van websites accepteren aan. Om cookies uit te schakelen, haalt u dit vinkje weg. Firefox biedt u ook de mogelijkheid om cookies van derden (third party cookies) uit te schakelen. Daarnaast kan u ook instellen hoe lang cookies bewaard mogen blijven. Door te klikken op Cookies tonen kan u een of meerdere cookies verwijderen.

  Safari Open uw browser. In Safari is cookiebeheer beperkt tot een scherm. In het tabblad Voorkeuren klikt u op Privacy. U hebt daarna drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Via 'Verwijder alle websitegegevens' kan u ook cookies verwijderen.

  Opera Open uw browser. Klik op het menu Extra en daarna op Voorkeuren. Via Geavanceerd en Cookies stelt u de cookiesinstellingen in. U beschikt ook over de mogelijkheid om nieuwe cookies automatisch te laten verwijderen bij het afsluiten van elke internetsessie. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te beslissen over elke cookies die naar je computer wordt gezonden. U doet dit door op Mij vragen voor het accepteren van cookies te klikken. Elke keer wanneer een site een cookie wil opslaan, verschijnt er een dialoogvenster.

5. Wijzigingen
5.1. STUYTS ACCOUNTING & TAX behoudt zich steeds het recht voor om deze Cookieverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Cookieverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in maart 2017.